burimenjerezore@testela.al

Sanitare në lavanderi


Sanitare në lavanderi
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Larja dhe hekurosje e rrobave në lavanteri
2. Larja dhe hekurosje e materialeve të resortit
3. Larje dhe hekurosje e rrobave të lena nga klientët e hotelit
4. Bën rregullime dhe riparime të vogla.
5. Pastrimi i dhomave të hotelit
6. Mban përgjegjësi materiale për paisjet dhe mjetet e punës qe ka në ngarkim.
7. Merr përsipër kryerjen e detyrave që i lihen nga Përgjegjesja e Pastrimit
Kulifikimet dhe Kërkesat

1. Të ketë eksperience pune si sanitare në lavanderi
2. Të jetë e disponueshme për të punuar me turne
3. Të jetë e rregullt, e përgjegjshme
Personat e interesuar mund të na kontaktojnë në adresat:
E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km7, Mëzez, Kashar, Tiranë

Kamarier


Kamarier
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Bën prezantimin e menusë tek klientët.
2. Merr porositë e klientëve dhe i palmon ato.
3. Kontrollon nëse klientët janë duke shijuar ushqimin.
4. Pastron tavolinat pasi klientët të kenë përfunduar së ngrëni.
5. Përgatit dhe dekoron tavolinat sipa standartit të restorantit.
6. U shërben klientëve pijet dhe ushqimet në kohë
7. Merr masa për rregullimin e çdo problemi ose komunikimi me klientin

Kulifikimet dhe Kërkesat
1. Të ketë mbi 3 vjet experience pune në restorant
2. Të jetë mbi 18 vjeç
3. Të ketë njohuri të gjuhës angleze dhe italiane.
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
5. Të ketë prezencë të mirë
Personat e interesuar mund të dergojne cv-te e tyre brenda datës 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:
E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Recepsioniste Hoteli


Recepsioniste Hoteli
30/04/2018

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Kryerja e Chech-in dhe Check Out-it për klientët që akomodohen në hotel.

2.Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
2. Pret klientët dhe përkujdeset deri në momentin që ata të ndihen komod.
3. Plotëson rregjistrin e hotelit në momentin kur bëhet check – in.
5. Kthen përgjigje klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
6. Merr komente nga klientët për shërbimin në hotel.
7. Kontakton me teknikën për problemet teknike që ata mund të kenë

 8.Kontakton me sanitaret për pastërtinë.

Kualifikimet dhe kërkesat

1. Të ketë mbi 1 vit eksperience pune si recepsioniste në Hotel.
2. Të ketë përfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të Arsimit të Lartë.
3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane
4. Të jetë fleksibël me oraret e punës.
5. Të jetë e komunikueshme, e përgjëgjshme.
6. Përparësi kanë personat që kanë përdorur sistemet e hotelerisë
Personat e interesuar mund te dergojne cv-te e tyre brenda datës 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane 

 

Shitëse Akulloresh


Shitëse Akulloresh
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 1. Shërben akulloret klientëve të interesuar
 2. Bën porositë tek magazine qëndrore
 3. Kujdeset për zbatimin e kushteve Higjeno-sanitare

Kulifikimet dhe Kërkesat

1. Të jetë mbi 18 vjeç
2. Përparësi kanë personat me eksperiencë pune të mëparshme
3. Të jetë e rregullt dhe e përgjegjshme në punë
Personat e interesuar mund të na kontaktojnë në adresat:
E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, Mëzez, Kashar, Tiranë

Banakier për sezonin e verës


Banakier për sezonin e verës
30/04/2018

Kualifikimet dhe kerkesat 
1. Të ketë mbi 3 vite experience pune në Bar/Restorant
2. Të jetë mbi 20 vjeç
3. Të njoh një nga gjuhet angleze ose italiane.
4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
5. Të dijë të përgatisë kokteile

Detyrat dhe përgjegjësitë 
1. Nxjerr produktet nga banaku pasi merr porosinë nga kamarieri apo shefi i sallës.
2. Përgatit porosinë me përpikmëri dhe në kohën e duhur.
3. Informon përgjegjësin e banakut për produktet që mungojnë dhe që duhen porositur.
5. Kryhen pastrimin gjeneral të banakut sipas grafikut javor.

Te tjera 
1. Transporti është i garantuar nga kompania
2. Puna është me dy turne
Personat e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre ose mund të paraqiten brenda datës 30.04.2018 në adresat e meposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr- Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane 

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi  për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Teknikë Elektrikë-Hidraulikë


Teknikë Elektrikë-Hidraulikë
29/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë 
1. Mirëmban sistemin elektrikë
2. Mirëmban sistemin ngrohje-ftohje
3. Kujdeset për foninë, telefoninë, kamerat, projektorët,

Kulifikimet dhe Kerkesat
1. Të ketë përfunduar shkollën e mesme profesionale
2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme mbi 2 vite
3. Të jetë i rregullt dhe i përgjegjshëm në punë

* Transporti është i garantuar nga kompania
Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre ose mund të paraqiten pranë “Te Stela Resort” brenda datës 29.04.2018. 
Emai: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).

 

Recepsioniste Pishinë Verore


Recepsioniste Pishinë Verore
30/04/2018

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Pret klientët që vijnë për pishinë verore.
2. Merr pagesat për pishinën dhe porositë e klientëve
3. Kujdeset dhe mban përgjegjësi për rakordimet me arkën.
4. Kthen përgjigje emaileve që vijnë në adresën zyrtare të emailit, përgjigjet telefonatave dhe jep informacionin e kërkuar.
5. Bën furnizimet e përditshme me artikujt që mungojnë duke u lidhur me magazinën.
6. Raporton për punën dhe problematikat e saj tek menaxheri.
Kualifikimet dhe Kërkesat
1. Të ketë 1 vit eksperiencë pune në recepsion ose në arkë.
2. Të ketë komunikim shumë të mirë me klientët.
3. Të ketë njohuri shumë të mira të një gjuhe të huaj anglisht ose italisht.
Personat e interesuar mund të dërgojnë cv-të e tyre brenda datës 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, Mëzez, Kashar, Tiranë

Sallatiere


Sallatiere
30/04/2018

Te Stela Resort” kërkon të punësojë:

” Sallatiere”

Detyrat dhe Përgjegjësitë 

 • Ndihmon kuzhinierët në kryerjen e përgatitjeve paraprake për ushqimet.
 • Bën gati sallatërat e ndryshme që kërkohen nga klientët
 • Mban përgjegjësi për zbatimin në kohë dhe sasinë e duhur të porosive
 • Mban pastër uniformën e punës.
 • Respekton normativat e konsumimit të produkteve dhe të materialeve të tjera të konsumit të vendosura nga shoqëria.
 • Mban përgjegjësi materiale për paisjet dhe mjetet e punes qe ka në ngarkim.
 • Respekton kushtet higjeno-sanitare dhe zbaton rregullat dhe proçedurat e HACCP-së
 • Detyra të tjera që i lihen nga shefi i turnit ose shefi i kuzhinës.

Kualifikimet dhe Kërkesat

 • Të ketë punuar mbi 2 vite në restorant
 • Të zbatojë kushtet higjeno-sanitare
 • Të zbatojë Sistemin e Sigurisë Ushqimore HACCP-në.

Personat e interesuar mund të na kontaktojnë në adresat e mëposhtme:

E-mail: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km7, Mezez, Kashar, Tiranë

Picier


Picier
30/04/2018


Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Merret me prodhimin e picave, pregatitjen e brumit, salcave
 • Pregatit tre llojet e bukës që shërbehen në restorant.

Kualifikimet dhe kërkesat

 • Të jetë në gjendje për të përdorur në mënyrën e sigurtë pajisjet punës
 • Eksperiencë pune mbi 1 vite si picier
 • Çertifikatë profesionale për ushtrimin e këtij profesioni
 • Të ketë njohuri për Standartet e Sigurisë Ushqimore Haccp dhe zbatimin e kushteve Higjeno – Sanitare në kuzhinë.

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda dates 30.04.2018 në adresat e mëposhtme:

Email:     burimenjerezore@testela.al
Tel:         0684034463
Adresa:   AutostradaTiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afërQtu-së).

 dhënat tuaja do  ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi,  mbeshtetje  legjislacionit  fuqi për mbrojtjen e  dhënave personale.  konkretisht sipas percaktimeve  Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr.9887 date 10.03.2008)”Per Mbrojtjen e te  Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

 

Teknikë Elektrikë-HidraulikëFull Time

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 1. Mirëmban sistemin hidraulik
 2. Mirëmban sistemin ngrohje-ftohje
 3. Fonia, kamerat, televizioni.
 4. Mirëmban sistemin elektrikë, foninë, telefoninë, kamerat, projektorët, televizioni.

Kulifikimet dhe Kerkesat

 1. Të ketë përfunduar shkollën e Mesme Profesionale
 2. Të ketë eksperiencë pune të ngjashme mbi 3 vite
 3. Të jetë i rregullt dhe i përgjegjshëm në punë

* Transporti është i  garantuar nga kompania

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 31.01.2018,  në adresat e mëposhtme:

Emai: burimenjerezore@testela.al

Tel: 0684034463

Adresa:  Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).

Recepsionist - Turni i Trete


Hotel
Full Time

       Detyrat dhe Përgjegjësitë                             

 1. Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
 2. Pret Klientët dhe përkujdeset deri në momentin që të ndihen komod.
 3. Pritje telefonatash, e-maile për rezervime.
 4. Rakordim Rezervimesh Smart me Channel Manager si dhe Night Audit.
 5. Shoqërim grupi për prezantimin e resortit.
 6. Kryerja e Chech-in dhe Check Out-it për klientët.
 7. Plotësimi i rregjistrit të Hotelit në momentin kur bëhet check – in i klientit.
 8. Përgjigje e klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
 9. Kontrolli i portaleve Online për rezervimet e mundshme.
 10. Marrja e komentevë nga klientët për shërbimin në hotel.
 11. Kontakti me teknikën për problemet teknike të klientëve.
 12. Marrja e feedback-ut mbrapsht me ane te telefonit te klienteve që kanë qënë të akomoduar.

Kualifikimet dhe Kërkesat

 1. Të ketë mbi 1 vit eksperience pune si recepsioniste në Hotel.
 2. Të ketë perfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të të Arsimit të Lartë për Hoteleri Turizëm ose fusha te tjera të ngjashme
 3. Të ketë njohuri të një ose më shumë gjuhe të huaj.
 4. Të jetë i komunikueshëm, i pergjëgjshëm.
 5. Përparësi personat që kanë njohuri të sistemeve të hotelerisë si Smart, Channel Manager ose Triniss.
 6. Të jetë i disponueshëm për të punuar turni i tretë

* Transporti është i  garantuar nga kompania

 

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre brenda datës 31.01.2018,  në adresat e mëposhtme:

Emai:       burimenjerezore@testela.al
Tel:          0684034463
Adresa:   Autostrada Tiranë-Durrës,  km 7, Mezez, Kashar, Tirane (afër Qtu-së).