burimenjerezore@testela.al

Recepsioniste


Hotel
Full Time

Detyrat dhe përgjegjësitë

 

 1. Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
 2. Pret Klientët dhe përkujdeset deri në momentin që të ndihen komod.
 3. Bën rakordimin e faturave invoice me financën në mënyrë që të proçedohet me faturat tatimore.
 4. Pritje telefonatash dhe e-maile për rezervime.
 5. Rakordim Rezervimesh Smart me Channel Manager si dhe Night Audit.
 6. Shoqërim grupi për prezantimin e resortit.
 7. Kryerja e Chech-in dhe Check Out-it për klientët.
 8. Plotësimi i rregjistrit të Hotelit në momentin kur bëhet check – in i klientit.
 9. Përgjigje e klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
 10. Menaxhimi i Channel -Manager për ardhjet dhe rezervimet e ditës.
 11. Kontrolli i portaleve Online për rezervimet e mundshme.
 12. Rakordimi i Smart me Channel- Manager.
 13. Faturimi i klientëve në momentin e check- out.
 14. Marrja e komentevë nga klientët për shërbimin në hotel.
 15. Kontakti me teknikën për problemet teknike të klientëve.
 16. Bërja e listave për sanitaret të chech-out dhe check –in
 17. Mbajtja e evidencave te faturave te derguara ne excel.
 18. Hedhja e kontakteve ne CRM dhe komentet perkatese.
 19. Marrja e feedback-ut mbrapsht me ane te telefonit te klienteve qe kane qene te akomoduar.

Kualifikimet

 1. Të ketë mbi 1 vit eksperience pune si recepsioniste në fushën e Hotelerisë.
 2. Të ketë perfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të të Arsimit të Lartë ose të për Hoteleri Turizëm ose fusha te tjera të ngjashme
 3. Të ketë njohuri të një ose më shumë gjuhe të huaj.
 4. Të jetë fleksibël me oraret e punës.
 5. Të jetë e komunikueshme, e pergjëgjshme.
 6. Përparësi personat që kanë njohuri të sistemeve të hotelerisë si Smart, Channel Manager ose Triniss.

Personat e interesuar mund te dergojne cv-te e tyre në adresat e poshtë shënuara:
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Email: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

 dhënat tuaja do  ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi,  mbeshtetje  legjislacionit  fuqipër mbrojtjen e  dhënave personale.  konkretisht sipas percaktimeve  Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr.9887 date 10.03.2008)”Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Kamarier


Pool Bar
Full Time

KËRKESAT PËR KANDIDATIN

1.   Të ketë të paktën 1 vit experience në Bar/Restorante
2.   Të jetë mbi 18 vjeç
3.   Të ketë  njohuri të  gjuhës angleze dhe italiane.
4.   Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
5.   Të ketë prezencë të mirë.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Bënë prezantimin e menusë tek klientët  dhe jep përgjigje ndaj pyetjeve që mund t’ju bëhen nga klientët si dhe mund të bëjnë rekomandime sipas kërkesës.
 2. Mbanë porositë duke i rregjistruar ato në sistemin Smart.
 3. Kontrollon nëse klientët janë duke shijuar ushqimin dhe janë në gatishmëri për të rregulluar çdo lloj problem që mund të kenë.
 4. Pastronë tavolinat pasi klientët të kenë përfunduar së ngrëni.
 5. Përgatit dhe dekoron tavolinat sipa standartit të restorantit;
 6. U shërben klientëve pijet dhe ushqimet e përgatitura;
 7. Kontrollon bashkë me klientët nëse janë të kënaqur në lidhje me porosinë e tyre;
 8. Merr masa për rregullimin e çdo problemi ose komunikimi me klientin;

TË TJERA

 1. Transporti është i garantuar nga kompania

Personat e interesuar mund te paraqiten çdo ditë pranë Resortit Te Stela ose mund të  dergojne cv-te e tyre në  adresat e poshtë shënuara:

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.
 

Email:    burimenjerezore@testela.al
Tel:        0684034463
Adresa:  Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim

Recepsioniste


Pool Bar
Full Time

Detyrat dhe përgjegjësitë

1. Pret klientët që vijnë për pishinë verore.
2. Merr pagesat dhe kujdeset dhe mban përgjegjësi për rakordimet me arkën.
3. Kthen përgjigje emaileve që vinë në adresën zyrtare të emailit, përgjigjet telefonatave dhe jep informacionin e kërkuar.
4. Bën furnizimet e përditshme të banakut me artikujt që mungojnë duke u lidhur me magazinën.
5. Zbaton detyrat qe i lihen nga menaxheri dhe raporton per mbarevajtjen e punes tek menaxheri.

Kualifikimet

1. Te ketë  të paktën 1 vit eksperiencë pune në recepsionë dhe në arkë.
2. Te ketë komunikim shumë të mirë me klientët.
3. Te ketë njohuri shumë të mira të një gjuhe të huaj anglishtë ose italishtë.

Personat e interesuar mund te dergojne cv-te e tyre në adresat e poshtë shënuara:
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Email: burimenjerezore@testela.al
Tel: 0684034463
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

 dhënat tuaja do  ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi,  mbeshtetje  legjislacionit  fuqi për mbrojtjen e  dhënave personale.  konkretisht sipas percaktimeve  Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008)

Banakier


Pool Bar
Full Time

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Përgatit porosinë me përpikmëri dhe në kohën e duhur.
2. Përgatit kafen,  pijet
3. Vlerësonë dëshirat dhe shijet e klientëve, njëkohësisht bënë dhe rekomandime.
4. Të jetë kreativ/ në përgatitjen e pijeve të ndryshme.
5. Të informojë menaxherin për produktet që mungojnë dhe që duhen porositur.
6. T’u shërbejë sa më mirë klientëve të ulur në barin e pishinës verore

 

KËRKESAT PËR KANDIDATIN

1. Të ketë mbi 2 vite experience pune si Banakier në industry të ngjashme
2. Të njoh shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane
3. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
4. Të jetë fleksibël me oraret
 

TË TJERA

1. Transporti është i garantuar nga kompania.

 

Personat e interesuar mund te paraqiten çdo ditë pranë Resortit “ Te Stela” ose mund të  dergojne cv-te e tyre  në  adresat e poshtë shënuara:

 

Email:    burimenjerezore@testela.al
Tel:        0684034463
Adresa:  Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane 

Banakier


Beergarden
Full Time

KËRKESAT PËR KANDIDATIN

 1. Të ketë mbi 2 vite experience në Bar/Restorante/Hotel
 2. Të ketë njohuri të një gjuhe të huaj
 3. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Përgatit porosinë me përpikmëri dhe në kohën e duhur
 2. Përgatit kafen, pijet (kokteileve) alkoolike ose joalkoolike
 3. Të vlerësoje dëshirat dhe shijet e klientëve, njëkohësisht të bëjë dhe rekomandime
 4. Të jetë kreativ/ në përgatitjen e pijeve të ndryshme
 5. Të informojë menaxherin për produktet që mungojnë dhe që duhen porositur
 6. T’u shërbejë sa më mirë klientëve të ulur në bar

 

TË TJERA

 1. Transporti është i garantuar nga kompania

 

Dërgoni CV tuaj në:
Email:        burimenjerezore@testela.al
Tel:             0684034463
Adresa:     Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

Kamarier


Beergarden
Full Time

KËRKESAT PËR KANDIDATIN

 1. Të ketë të paktën 1 vit eksperience në Bar/Restorant
 2. Të jetë mbi 18 vjeç
 3. Të ketë njohuri të gjuhës angleze dhe italiane
 4. Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi
 5. Të ketë prezencë të mirë

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Bën prezantimin e menusë tek klientët  dhe jep përgjigje ndaj pyetjeve që mund t’ju bëhen nga klientët si dhe mund të bëjnë rekomandime sipas kërkesës
 2. Mbanë porositë duke i rregjistruar ato në sistemin Smart
 3. Kontrollon nëse klientët janë duke shijuar ushqimin dhe janë në gatishmëri për të rregulluar çdo lloj problem që mund të kenë
 4. Pastronë tavolinat pasi klientët të kenë përfunduar së ngrëni
 5. Përgatit dhe dekoron tavolinat sipa standartit të restorantit
 6. U shërben klientëve pijet dhe ushqimet e përgatitura
 7. Kontrollon bashkë me klientët nëse janë të kënaqur në lidhje me porosinë e tyre
 8. Merr masa për rregullimin e çdo problemi ose komunikimi me klientin

 

TË TJERA

 1. Transporti është i garantuar nga kompania

 

Dërgoni CV tuaj në:
Email:        burimenjerezore@testela.al
Tel:             0684034463
Adresa:     Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas percaktimeve të Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.